2m SSB Net & probably 28.320MHz / 1976kHz

2m SSB Net & probably 28.320MHz / 1976kHz